Miljö

Lärgården  är miljödiplomerat

Miljödiplomerat enligt Svensk miljöbas. Att miljödiplomera sin verksamhet innebär att ett miljöledningssystem enligt kraven i Svensk Miljöbas införs. Svensk Miljöbas miljöledningsstandard bygger på grundläggande delar i ISO 14001 och EMAS.

Miljöledningssystemet är ett verktyg för att skapa ordning och reda i miljöarbetet och minska verksamhetens miljöbelastning. Svensk Miljöbas lägger stor vikt vid vad verksamheten presterar i form av faktiska miljöförbättringar och miljöutbildning för medarbetarna.

Vägen fram till ett miljödiplom består bland annat i att:

  • kartlägga verksamhetens miljöpåverkan
  • planera och genomföra miljöförbättringar
  • utbilda medarbetarna
  • följa upp och förbättra miljöarbetet

För att få behålla miljödiplomeringen måste verksamheten göra en revision med auktoriserad miljörevisor varje år.

 

Miljöpolicy 2018-10-22

Lärgården Utbildning AB och Lärgården Uppdrag AB är utbildningsföretag som erbjuder vuxenutbildningar på gymnasienivå inom yrkesområdena Vård och omsorg samt Barn och fritid.

Vår affärsidé är att erbjuda kvalitativ utbildning på dagtid, distans och i förekommande fall som lärlingsutbildning, i enlighet med avtalen med våra upphandlande kommuner. Vi erbjuder också uppdragsutbildningar för organisationer och företagskunder.

Vår största miljöpåverkan är inom inköp och resursanvändning, som påverkar miljön negativt, samt genom ökat miljöinslag i utbildningen av våra elever och genom marknadsföringen av vårt miljöarbete, vilket bidrar till en positiv miljöpåverkan.

Genom ständig förbättring vill vi verka för att minska vår negativa påverkan på miljön så långt det är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt. Med fler miljöinslag i våra utbildningar, vill vi öka vår positiva miljöpåverkan så långt det är rimligt inom ramen för våra kurser och Skolverkets kursplaner. Gällande miljölagstiftning är en miniminivå i vårt miljöarbete.

Med vårt aktiva miljöarbete och strävar vi efter att inköpa  miljömärkt och minska användningen av kemikalier och därmed  medverka till förebyggande av föroreningar och en minskad resursanvändning. Genom att förmedla ett större miljömedvetande till våra elever, strävar Lärgårdens medarbetare efter att bidra till ökade förutsättningar för ett hållbart samhälle.

 

Stockholm 2018-10-22

 

Maud Eriksson

VD Lärgården Utbildning AB

VD Lärgården Uppdrag AB

 

 

 

 

Miljöberättelse 2018-10-22  Lärgården Utbildning AB   Lärgården Uppdrag AB

 

Organisationsnummer: 556519-8768

Postadress/Besöksadress: Tullgårdsgatan 12,  6 tr,  116 68  Stockholm

Lokal i Huddinge: Dalhemsvägen 25

Tfn: 08 88 01 90,  08 55 63 61 96

E-post: info@largarden.se

Hemsida: www.largarden.se

Antal tillsvidareanställda: 41

Omsättning 2017:  Lärgården Utbildning  32,035 milj. kr   Lärgården Uppdrag   0,341 milj. kr

Miljöansvarig: Eva Jensen

E-post: eva.jensen@largarden.se

 

Organisation och verksamhet

Lärgården Utbildning AB är ett utbildningsföretag som startades 1997. De två ägarna arbetar själva i verksamheten och bolaget beskattas i Sverige. Vi erbjuder utbildningar på gymnasienivå för vuxna, inom yrkesområdena Vård och omsorg och Barn och fritid . Utbildningarna ges på dagtid, distans och som lärlingsutbildning. 2018-10-01 har vi totalt ca  830 elever varav ca 200 i våra lokaler i Huddinge. I vår verksamhet varierar antalet elever för varje månad.

Våra uppdragsgivare är främst 19 kommuner i Stockholmsområdet som vi har avtal med, samt organisationer och företag som köper uppdragsutbildningar genom vårt dotterbolag Lärgården Uppdrag AB, vars organisation är identisk med Lärgården Utbildning AB.

Våra lokaler finns i Skanstull på Södermalm i Stockholm i en fastighet med flera utbildningsföretag. Fastigheten har nyligen sålts av Folksam till EQT och förvaltas av Newsec AB som är miljö- certifierade enl ISO 14 001. Dessutom hyr vi 4 klassrum av JM i Huddinge, med ett rivningskontrakt för 2018. From oktober 2017 utökades de med intilliggande lokaler för personalen. JM är certifierade enl ISO 1401 och anslutna till Global Reporting Initiative.

Vi har två arbetsmiljöombud som tillsammans med VD också ansvarar för brandplanen. Varje år har vi en brandövning tillsammans med övriga hyresgäster i fastigheten. Varje halvår gör arbetsmiljöombuden en psykosocial skyddsenkät som all personal ska fylla i och vars resultat följs upp och redovisas internt. Vår nödlägesberedskap omfattas av skriftliga instruktioner vid brand, krishantering vid hot våld och missbruk samt plan mot diskriminering och kränkande behandling. De kemikalier som finns är för städändamål (miljömärkta) och handdesinficering (samma som på sjukhusen) och hanteras av utbildad personal varför risk för nödläge är osannolik.

Via kommunernas elevenkäter och platsbesök av kommunernas rektorer, utvärderas Lärgårdens verksamhet årligen. Resultatet redovisas på kommunernas hemsidor. Dessutom har vi en egen årlig elevenkät. Resultatet visas i vår kvalitetsredovisning som finns på vår hemsida.

Lärgårdens miljöarbete bygger på kriterier för Svensk Miljöbas, som är ett nationellt småföretagsanpassat miljöledningssystem baserat på de fem grundelementen i ISO 14001. Vårt miljöarbete bedrivs med inriktning på ständiga förbättringar av såväl dokumentation som miljöförbättrande åtgärder. Företagets ledning utvärderar löpande miljöarbetet och fastställer miljöberättelse med policy, mål och handlingsplan. Vd Maud Eriksson har det övergripande ansvaret för att vi uppfyller de rättsregler som berör vår verksamhet, och att miljöarbetet får de resurser som behövs. Alla inköp görs genom vd vilket säkrar att miljöhänsyn tas. Det är vd som är ordförande vid APT, där miljö är en stående punkt på dagordningen och hon sammankallar till arbetsmöten-miljö. Miljöansvarig är Eva Jensen som ansvarar för den löpande uppföljningen av miljöledningssystemet, stämmer av statistik, genomför och övervakar beslutade operativa åtgärder samt ansvarar tillsammans med vd för att miljöinformationen redovisas på APT, hemsidan och når ut till eleverna på bla klasskonferenser.

Avvikelser och förbättringsförslag kan noteras av personalen i våra lärportaler under Styrdokument/Miljö/reklamationer och förbättringsförslag  eller tas upp på APT. Våra elever kan ta upp klagomål och förbättringsförslag i våra lärportaler med ett inlägg under ”Tyck till”, vid klasskonferenser, genom elevrådet eller lägga ett meddelande i förslagslådan utanför expeditionen. Det tas sen antingen upp vid ledningens genomgång eller åtgärdas direkt.

Vår verksamhet revideras av revisorer från Sustema AB, Miljöstegen AB eller andra revisorer godkända enligt Svensk Miljöbas.

Utbildningsplan

Grundläggande miljöutbildning för all nyanställd personal sex personer, är bokad hos Sustema AB till 2018-11-29. Närvarolista kommer att upprättas. De som ev. är frånvarande kommer att få ett nytt tillfälle.

Miljöpåverkan

Miljöutredningen från 2017 visade att Lärgårdens främsta miljöpåverkan är inom områdena Utbildning samt Inköp och leverantörer . Vår uppdatering av miljöaspekter 2018 visar att Avfall minskat i betydelse men Utbildning samt Inköp och leverantörer är fortfarande de  betydande miljöaspekterna för vår verksamhet. Under året har Inköp och leverantörer ökat som mest betydande aspekt, varför handlingsplan och miljömål för 2019 har tyngdpunkten på hur vi kan minska antal inköp genom utbyte av produkter, främst kemikalier, och vi kommer att byta till städleverantör som erbjuder torrstädning. Fortfarande är vår positiva miljöpåverkan inom området Utbildning betydande och vi fortsätter att ha målet att alla elever ska få miljöinformation på skolan. Vi har fyra utbildningsstarter per år och får därmed in nya elever fyra gånger per år.

Våra lokaler i Skanstull värms upp av fjärrvärme som har vindkraftsel som CO2 kompenseras enligt förvaltaren. Elförbrukningen från för 2017 har minskat från 107.107 kWh för 2016 till 104.453 kWh för 2017. De högre siffrorna  för 2016 och 2017 jämfört med tidigare år, berodde på att uppvärmningen i fastigheten inte fungerat och Newsec ställde in elelement på båda våningsplanen. Dekaler med  ”Släck ljuset…” sitter uppe vid alla strömbrytare i både Skanstull och Huddinge och vikten av att spara på resursen El tas upp vid miljöinformationen i klasserna samt APT.

Någon siffra för vattenförbrukningen för Lärgården Skanstull separat går fortfarande inte att få fram enligt fastighetsförvaltaren  Newsec. För lokalerna i Huddinge ingår värme, vatten och el i hyran, och går inte att få separat redovisade enligt fastighetsförvaltaren  JM.

Miljöförbättringar

Energi

Löpande har de ljuskällor som inte tillhör fastighetsförvaltaren bytts ut till ledlampor när de slutat fungera, både i Skanstull och Huddinge. Det märks att vi nu har väldigt få kasserade ljuskällor till återvinningsstation. Elevdatorer släcks automatiskt klockan 20.00. En mindre och energisnålare kopiator inköptes i oktober 2016. Senast inköpta diskmaskin från 2017 har energimärkning A+.

Tjänsteresor och transporter

Rutinen för de mycket få tjänsteresor som görs är att vi åker vi tåg vid långa avstånd, annars med kollektivtrafik. Inga flygresor är planerade. Majoriteten av personalen, ca 90%, åker till arbetet med kollektivtrafiken eller cyklar. Förra årets planeringskonferens hölls utomlands för att samtidigt fira företagets 20-års jubileum. De tre tidigare åren har planerings-konferensen varit på hemmaplan, liksom i år.

Vid nya avtal prioriterar vi leverantörer med miljöanpassade transporter. Tex Office Recycling AB som vi hyr sorteringskärlen av och som tömmer dem månadsvis, använder endast fossilfritt bränsle. Vår inköpsrutin är att göra större och därmed färre inköp som kräver transporter.

 

Inköp

Alla inköp till företaget går via vd vars inköpsrutin är att för varje nytt inköp kontrollera om det finns miljömärkta alternativ. De flesta av våra leverantörer erbjuder kategorival/filtrering ”Miljö” på sina produktsidor, vilka rutinmässigt används vid sökning inför inköp. Hos vår största leverantör har vi nu dessutom en kontaktperson som hjälper oss att hitta miljömärkta varor om vi själva inte hittar det. Vi efterfrågar ständigt miljömärkta alternativ för att påverka leverantörerna att tillgodose behovet. Vår senast inköpta kopiator är Svanen-märkt. Senaste inköpta diskmaskin har miljömärkning A+. Kaffebryggaren kräver inte filter. Personalens julklappar har senaste 4 åren varit upplevelser, inte föremål. Vi har inte köpt in profilmaterial under 2016/2017/2018. Tidigare användes intalade läromedel på CD för elever som behöver det. Från 2017 har alla elever istället tillgång till intalade läromedel på sin mobil eller dator. Förbättringspotential finns för inköp av datorer där vi har svårare att hitta konkurrenskraftiga och miljömärkta.

Från och med fjärde kvartalet 2015 får vi inköpsstatistik kvartalsvis från vår största leverantör Office Depot för att vi snabbare ska se utvecklingen. I Huddinge består i princip 100%  av inredningen i lokalerna, av återbruk. I Skanstull klär vi själva om stolsitsarna i studiehallen i stället för att köpa nya. För tredje kvartalet 2017 uppnåddes miljömålet med ökning av miljömärkta inköp med 15%. Under perioden Q4 2017 – Q3 2018 har målet att öka andelen miljömärkta inköp uppnåtts för en av fyra kvartal. Vi fortsätter att registrera inköp och efterfråga miljömärkta, utan att målsätta, för att veta hur vi konsumerar.

Kopiering

Statistik över antal gjorda kopior tas fram kvartalsvis i stället för som tidigare, mäta inköp mängd kopieringspapper, som blev för trubbigt mått då det delvis påverkas av leverantörens mängdrabatt . Dock ser vi att vi köper in mindre mängd kopieringspapper per år nu än tidigare. Vår nuvarande kopiator kräver personlig inloggning av den som vill kopiera och har en funktion som gör det lättare att avläsa antal gjorda kopior per användare, vilket vi tror bidrar till mer restriktiv kopiering. Nyanställda får information om vår restriktiva rutin för kopiering i mentorsprogrammet.

Trots ökat antal elever överträffades  miljömålet att minska kopieringen med 15% under 2017. Inför kursstarten augusti 2017 provade vi att inte skicka elevernas kallelser i kuvert per post. I stället fick eleven ett sms om att kallelsen skickats per mail. Det minskade pappersåtgång, kopiering och inköp av kuvert. Testet föll väl ut och vi har fortsatt skicka kallelser via mail under 2018. Vid kursstarten januari 2018 hade vi ca 1050 elever, vilket  påverkade siffran för Q1 , då vi kopierade mer än Q1 2017. Dock är siffrorna för kopieringen Q2 och Q3 de lägsta hittills.

Vår kurskatalog som tidigare trycktes med 10 sidor finns nu endast att ladda ner från vår hemsida. Det som nu istället skickas ut till kommunernas komvux och delas ut på mässor, är två informationsblad, ett för varje utbildningsslag, vilket är en stor miljövinst för både kopiering, pappersåtgång och avfall. Vi strävar fortfarande mot minskad kopiering, men har det inte som ett målsatt miljömål i fortsättningen eftersom verksamheten behöver utföra viss kopiering. Ämnet tas återkommande upp av vd på APT.

Avfall

Sorteringsboxar för skrivpapper finns i varje klassrum för att underlätta för eleverna att sortera. Sorteringsboxar för petflaskor och burkar finns i lokaler för både elever och personal. Miljömålet 2017 att utöka sorteringen för elever i Skanstull är uppnått. Sorteringskärl för plast, tetror/pappersförpackningar och metall finns uppställda i båda elevköken. Sorteringen har tagits upp vid miljöinformationen i klasserna och en skylt med ”Varför ska jag sortera?” sattes upp ovanför kärlen för att motivera och förklara. För att minska mängden plast, uppmanas personalen i Skanstull att ta med en porslinstallrik vid köp av färdig lunch i huset, när det går, istället för att få den i ett plasttråg. Vi för diskussion med cafét i byggnaden om att de ska byta till förpackning av papp för färdiglagad mat.

I de klassrum som vi hyr i Huddinge går ca 200 elever, som följer samma kursplan som eleverna i Skanstull. Det avfall som uppstår där är i princip bara från elevernas medhavda luncher samt papper. Elever och lärare sorterar plast, pappersförpackningar, glas och metall som töms av städpersonal. Hyresvärden JM erbjuder endast avfallssortering för papper/tidningspapper, kartong och hushållssopor i fastigheten. Hyreskontraktet är ett rivningskontrakt. Alla inköp och leveranser samt produktion av utbildningsmaterial, görs i Skanstull.

Vi fortsätter att anlita Office Recycling som hämtar vår sorterade plast, tetror/pappersför-packningar, glas, metall, batterier och ljuskällor.

Så gott som alla våra batterier är utbytta mot laddningsbara och vi har kraftigt minskat antal kastade batterier. Vi fortsätter att fasa ut icke uppladdningsbara. Office Recycling behöver nu inte hämta batterier och ljuskällor lika ofta.

Fastighetsförvaltaren Newsec har meddelat att antal sorteringsmöjligheter i fastighetens avfallsrum i källaren inte kommer att utökas förrän beslut är taget om ombyggnad av hela fastigheten. De har inget datum för när det ska tas. I Huddinge har vi fått ”nej” för sortering av matavfall. Det gör att vårt tidigare miljömål att utöka sorteringen med matavfall inte har  kunnat uppfyllas.

Utbildning

Från 2014-2015 har vi utökat miljöinslag i kurserna Hälsopedagogik, Etik och människans livsvillkor, Människors miljöer och Kommunikation. Miljöinslaget i vårt kursutbud utökades under 2016 från fyra kurser till sex. I Vård och omsorgsutbildningen kursen Vård och omsorgsarbete 2 och för Barn- och fritidsutbildningen kursen Skapande verksamhet som använder material som återanvänds, tex tomma förpackningar, hushållsrullar mm. Dessutom visar också kursen Naturguidning 1 hur grenar, kottar och annat från naturen kan användas. Vi har nu tillfört miljötema i alla de kurser där det är tillämpligt. Den positiva miljöpåverkan av vår verksamhet får därmed större genomslagskraft hos våra studerande som tar med sig miljökunnandet i sitt yrkesliv.

På Lärgårdens tidigare årliga Hälsodag i september, en temadag för hälsa inom olika områden där eleverna skapar interaktiva utställningar på skolan, fick miljöaspekten på vad vi äter extra stor plats som påverkbar aspekt för människans hälsa. Det ingår i kursen Hälsopedagogik. Vid metodövningen ”Matning” i Vård- och omsorg används nu så i så stor utsträckning som möjligt porslin i stället för engångsmaterial.

VD Maud Eriksson gör ett till två klasskonferens-besök per klass och termin, där eleverna ska ta fram förslag till förbättringar inom varje förbättringsområde, och miljö är numera ett sådant förbättringsområde. En viktig del är också att berätta om vårt miljöarbete och vad det betyder för verksamheten och eleverna vid introduktionen av våra nya elever. Miljömålet att alla klasser får en miljöinformation per termin av VD och miljöansvarig har uppfyllts liksom klasskonferenser med förbättringspunkten ”miljö”. Miljömålet  ”Månadens miljönyhet”, en inramad affisch i entrén, har förnyats varje månad under 2018 och är därmed uppfyllt.

Efter vår miljöcertifiering syns loggan för Svensk Miljöbas på Lärgårdens hemsida, i vår kurskatalog och på informationsbladen om våra utbildningar. Vårt miljödiplom sitter inramat och väl synligt i entrén både i Skanstull och Huddinge. På hemsidan finns dessutom under ”Om Lärgården” och ”Miljö” en beskrivning av miljödiplomeringen, vår miljöpolicy och våra miljöförbättringar. På företagets APT är ”Miljö” en permanent punkt på agendan.

Under 2017  lämnade vi anbud i två upphandlingar och där beskrivit vårt miljöarbete. Även i kommande anbudsskrivningar kommer vi att fortsätta bilägga vårt miljödiplom och framhålla vårt miljöengagemang som en konkurrensfördel.

Lärgården har uppnått miljömålen Utbildning och Avfall för 2017/2018. Målen för Inköp och leverantörer nåddes för en av fyra månader. Kopiering nåddes för två av fyra månader.

Miljömål för 2019

  1. Utbildning: Alla elever på Lärgården ska ha miljöutbildning i sin undervisning.

Åtgärder: Alla klasser får en miljöinformation per termin av VD och miljöansvarig, förutom kursernas miljöinslag. Klasskonferenser med miljö som förbättringspunkt.

  1. Inköp och leverantörer: Byta ut produkter och leverantörer till mer resurssnåla alternativ där det fungerar.

Åtgärder: Ställa krav på resurssnåla och miljöanpassade nya lokaler. Köpa in diskmedelsblandare till alla personal- och elevkök. Byta till whiteboardpennor för refill på prov.

  1. Inköp kemikalier: Minska inköp av städkemikalier.

Åtgärd: Byta nuvarande städleverantör mot en med torrstädning.

 

Stockholm 2018-10-22

 

Maud Eriksson

 

VD Lärgården Utbildning AB

VD Lärgården Uppdrag AB