Miljö

Lärgårdens Miljöpolicy

 

Lärgården Kompetens AB är ett utbildningsföretag som erbjuder vuxenutbildningar på gymnasienivå inom yrkesområdet Vård och omsorg . Vår affärsidé är att erbjuda kvalitativ utbildning på dagtid, distans och i förekommande fall som lärlingsutbildning, i enlighet med avtalen med våra upphandlande kommuner. Vi erbjuder också uppdragsutbildningar för organisationer och företagskunder.

Vår största miljöpåverkan är inom inköp och resursanvändning, som påverkar miljön negativt, samt genom ökat miljöinslag i utbildningen av våra elever och genom marknadsföringen av vårt miljöarbete, vilket bidrar till en positiv miljöpåverkan.

Genom ständig förbättring vill vi verka för att minska vår negativa påverkan på miljön så långt det är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt. Med fler miljöinslag i våra utbildningar, vill vi öka vår positiva miljöpåverkan så långt det är rimligt inom ramen för våra kurser och Skolverkets kursplaner.

Gällande miljölagstiftning är en miniminivå i vårt miljöarbete.

Med vårt aktiva miljöarbete strävar vi efter att inköpa miljömärkt och minska användningen av kemikalier och därmed medverka till förebyggande av föroreningar och en minskad resursanvändning. Genom att förmedla ett större miljömedvetande till våra elever, strävar Lärgårdens medarbetare efter att bidra till ökade förutsättningar för ett hållbart samhälle.