Plan mot diskriminering och kränkande behandling

 

 

 

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2019

på Lärgården Utbildning för vuxna inom

Vård- och omsorgsprogrammet och Barn- och fritidsprogrammet

Målsättning

Att med ett systematiskt arbete främja att ingen på Lärgården blir diskriminerad eller utsatt för kränkande behandling.

Vi utgår från Diskrimineringslagen, Skollagen och Lärgårdens värdegrund.

I arbetet med att främja lika rättigheter och möjligheter utgår vi från skolans övergripande uppdrag att verka för demokratiska värderingar, mänskliga rättigheter och syftar till att förankra respekten för alla människors lika värde, jämställdhet mellan män och kvinnor, människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet och solidaritet med svaga och utsatta samt att utveckla en skolmiljö där alla elever känner sig trygga och utvecklas.

Personalen och de studerande på Lärgården ska arbeta utifrån ett förhållningssätt där respekten för individen och dennes integritet i likabehandlingsfrågor upprätthålls. Vi strävar efter en studiemiljö som fokuserar på öppenhet, ömsesidig respekt och samtal. I det pedagogiska arbetet fokuserar lärarna på tillgänglighet, tydlighet, tillit och trygghetsskapande arbetsmetoder.

Ansvarig för Planen mot diskriminering och kränkande behandling och för utvärdering är

Verksamhetsansvarig: Maud Eriksson

 

Bakgrund

Definitioner och begrepp

Diskriminering är ett övergripande begrepp för negativ och kränkande behandling av individer eller grupper av individer utifrån olika grunder. Diskriminering används också som begrepp i fall där institutioner genom t.ex. strukturer och arbetssätt upplevs som kränkande. De skyddade diskrimineringsgrunderna är 7 stycken.

 • kön, könsöverskridande identitet eller uttryck
 • etnisk tillhörighet
 • religion eller annan trosuppfattning
 • funktionsnedsättning – och bristande tillgänglighet för person med funktionsnedsättning
 • sexuell läggning
 • ålder

DO- 7 skyddade diskrimineringsgrunder.

Den 1 jan 2015 tillkom i Diskrimineringslagen om en ny form av diskriminering: Bristande tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. Innebär för skola att anpassa den fysiska, pedagogiska och sociala miljön. DO – Lagändring -tillgänglighet.

 

Den 1 jan 2017 tillkom i Diskrimineringslagen nya bestämmelser om aktiva åtgärder mot diskriminering.

Utbildningsanordnare ska

 1. undersöka om det finns risker för diskriminering
 2. analysera orsakerna till de risker och hinder som upptäckts
 3. åtgärda – genomföra åtgärder för att förebygga diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter
 4. följa upp och utvärdera arbetet

Undersöka och analysera

 • Frågor om normer, delaktighet, ansvar, trakasserier och annan kränkande behandling tas fortlöpande upp i undervisningsgrupperna, samt vid klassråd 1 gång per termin och på APT.
 • Enkätundersökning/utvärdering om elevers arbets- och studiemiljö genomförs 1 gång per läsår. En av frågorna utgår från diskrimineringsgrunderna och där kartläggs om det förekommer diskriminering eller tendenser till trakasserier eller kränkande behandling. Kartläggningen ligger till grund för förebyggande åtgärder.
 • Vid nyanställning och introduktion för nya elever ges information om planens innehåll och hur vi tillsammans kan motverka diskriminering och kränkande behandling. Planen finns tillgänglig på Lärgårdens hemsida, largarden.se och i Fronter, vår lärplattform på internet, i Informationsrummet under fliken Trygg skola.
 • Elevernas delaktighet i arbetet med diskrimineringsfrågor sker vid flera tillfällen under utbildningen och särskilt i kurserna Etik- och människans livsvillkor (VoO) och Människors miljöer BoF) på de båda programmen.

 

Åtgärder mot diskriminering och kränkande behandling på Lärgården

 • Enligt kapitel 6 Skollagen skall lärare eller annan personal som får kännedom om att elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten – vara skyldig att anmäla detta till verksamhetsansvarig. Verksamhetsansvarig som får kännedom om att elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i verksamheten är skyldig att anmäla detta till huvudmannen. Huvudmannen är skyldig att skyndsamt utreda omständigheterna kring de uppgivna kränkningarna och i förekommande fall vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att förhindra kränkande behandling i framtiden.
 • Varje fall av kränkande behandling ska utredas noggrant och dokumenteras av verksamhetsansvarig i en indicierapport. Utredningen ska vara opartisk och belysa vad som inträffat och omfatta både offer och förövare. Utredningen ska så långt som möjligt utforska orsaken till det inträffade.
 • Uppföljningssamtal hålls av verksamhetsansvarig efter ca 2 veckor. Tiden kan variera beroende på den enskilda situationen.
 • Om överenskomna åtgärder inte genomförs eller om åtgärderna inte gett önskat resultat tas beslut om fortsatt hantering av ärendet av verksamhetsansvarig. Faller kränkningen under rubrik i brottsbalken görs en polisanmälan. Ärendet behandlas konfidentiellt och dokumenteras fortlöpande. På samma sätt skall åtgärder genomföras om elev anser sig ha blivit utsatt för trakasserier eller sexuella trakasserier på sätt som avses i diskrimineringslagen (2008:567).

 

Följa upp och utvärdera

Verksamhetsansvarig redovisar och följer upp 1 gång per termin:

 • Resultatet från Lärgårdens årliga enkätundersökning/utvärdering om elevers arbets- och studiemiljö och frågan: Om diskriminering och kränkande behandling och om risker för detta under rubriken Normer och värden på klassråd med elever.
 • På studiedag/kvalitetsdag med lärare och övrig personal under rubriken Normer och värden – Lärgårdens Arbetsplan.

 

 

 

 

 

Referenser

 • Skollag (SFS 2010:800)
 • Diskrimineringslag (SFS 2008:567)
 • Arbetsmiljölagen (SFS 1997:1160)
 • Diskrimineringsombudsmannen (DO)