VALIDERING

Validering innebär att få sina kunskaper bekräftade. Har du arbetslivserfarenhet och/eller om du gått kurser inom det ämnesområde som du tänker studera så kan validering vara ett sätt att få bekräftelse på de kunskaper som du redan införskaffat. Uppnår du vid valideringen, mål för kurser eller mål för den arbetsplatsförlagda utbildningen, APL, så kan din utbildningstid förkortas och en individuell planering göras av dina studier. Validering av teoretiska och/eller praktiska kunskaper i olika kurser genomförs valideringsteamet på Lärgården, läs mer om oss här.

 

Validering av den arbetsplatsförlagda utbildningen, APL.

För att validera de praktiska kunskaperna i de olika kurserna så ska du skaffa ett intyg från din arbetsgivare. Intyget ska vara skrivet efter de mål som ska uppfyllas under den arbetsplatsförlagda utbildningen i kursen som avses, använd given mall. Du kommer också att få göra en självskattning av dina kunskaper. De båda dokumenten skickas sedan till valideringsteamet för bedömning och beslut om validering. Blir du validerad behöver du inte göra APL i den aktuella kursen.Dessa dokument måste vara inlämnade i god tid före planerad APL period.

Validering av teoretiska kunskaper

Tag kontakt med valideringsteamet. Du ska ta med alla betyg, intyg och arbetsgivarintyg som styrker dina erfarenheter och kunskaper inom de kurser som kan vara aktuella för validering. Tillsammans med dig kartläggs, självskattas och bedöms sedan dina kunskaper i förhållande till kursernas mål. Därefter tar du och Stuva ett beslut om validering kan genomföras eller ej. Ska validering genomföras i en eller flera kurser så bokas en tid för första kursens validering. Vid detta tillfälle kommer du både muntligt och skrifligt att få redovisa dina kunskaper motsvarande kursens mål.

Viktigt för dig som student att tänka på är att även validering av kursmål är en process och kräver förberedelse.

Orienteringskurs- Validering 50 gymnasiepoäng

På Lärgården kan du delta i en orienteringskurs.Kursen är sökbar för eleven via hemkommunen. Kursen går under två och en halv vecka, motsvarar 50 gymnsiepoäng och är studiemedelsberättigad av CSN. När du genomgått kursen får du ett omdöme motsvarande Godkänd. I kursen går vi igenom dina kunskaper och kartlägger dessa för att se om du eventuellt kan nå upp till mål för de teoretiska kurser som du behöver läsa på Vård och omsorgsprogrammet.

Du kommer inom orienteringskursen Validering att självskatta dina kunskaper och förberedas för studier på Lärgården. Därefter planerar vi din individuella studiegång/plan och påbörjar valideringen i de kurser som är aktuella för dig att validera. Valideringen utförs liknande den teoretiska valideringen ovan. Den stora skillnaden är att du som Stockholms student får tid i denna kurs att genomföra den fördjupade kartläggningen och påbörja din validering.